Surat An Naba

 SURAT AN NABA (BERITA)
 Makkiyah, 40 ayat. Diturunkan sesudah Surat Al Ma’arij.
 

 Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
 Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
 
 
 1.     ‘Amma yatasaa-aluun [a].
 Tentang apakah mereka saling bertanya?
 
 2.    ‘Anin naba-il ‘azhiim [i].
 Tentang satu berita besar.
 
 3.   Alladzii hum fiihi mukhtalifuun [a].
 Yang tentang itu mereka berselisih.
 
 4.     Kallaa saya’lamuun [a].
 Jangan demikian, sebentar lagi mereka akan mengetahui.
 
 5.    Tsumma kallaa saya’lamuun [a].
 Kemudian jangan demikian, sebentar lagi mereka akan mengetahui.
 
 6.     Alam naj’alil ardha mihaadaa [mihaadan].
 Bukankah Kami jadikan bumi sebagai hamparan?
 
 7.    Wal-jibaala autaadaa [autaadan].
 Dan gunung-gunung sebagai pasak?

 8.   Wa cholaknakum azwaajaa [azwaajan].
 Dan Kami telah menjadikan kamu berjodoh-jodoh (berpasangan).
 
 9.    Waja’alnaa naumakum subaataa [subaatan].
 Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat.
 
 10.   Waja’alnal laila libaasaa [libaasan].
 Dan Kami jadikan malam itu sebagai pakaian.
 
 11.  Waja’alnan nahaara ma’aasyaa [ma’aasyan].
 Dan Kami jadikan siang itu sebagai waktu mencari penghidupan.
 
 12.    Wabanainaa fauqakum sab’an syidaadaa [syidaadan].
 Dan Kami bangun di atasmu tujuh (langit) yang kokoh.
 
 13.   Wa ja’alnaa siraajaw wahhaajaa [wahhaajan].
 Dan Kami jadikan pelita yang bersinar.
 
 14.     Wa anzalnaa minal mu’shiraati maa-an tsajjaajjaa [tsajjaajan].
 Dan Kami turunkan air yang tercurah dari awan.
 
 15.   Linukhrija bihii habbaw wa nabaataa [nabaatan].
 Untuk Kami tumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dengannya (air itu).

   16.   Wa jannaatin alfaafaa [alfaafan].
 Dan kebun-kebun yang lebat.
 
 17.    Inna yaumal fashii kaana miiqaataa [miiqaatan].
 Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditentukan.
 
 18.    Yauma yunfakhu fishshuuri fata’tuuna afwaajaa [afwaajan].
 Pada hari sangkala itu ditiup, maka kamu datang berbondong-bondong.
 
 19.  Wafutihatis samaa-u fakaanat abwaabaa [abwaaban].
 Dan langit dibuka, maka menjadi berpintu-pintu.
 
 20.   Wasuyyiratil jibaalu fakaanat saraabaa [saraaban].
 Dan gunung-gunung itu dirobohkan maka menjadi fatamorgana.
 
 21.     Inna jahannama kaanat mirshaadaa [mirshaadan].
 Sesungguhnya Jahannam adalah tempat penantian (orang-orang kafir).
 
 22.   Lithhaaghiina ma-aabaa [ma-aaban].
 Lagi (pula) menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang durhaka.
 
 23.    Laabitsiina fiiha ahqaabaa [ahqaaban].
 Mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama.
 
 24.   Laa yadzuuquuna fiihaa bardaw walaa syaraabaa [syaraaban].
 Di dalamnya mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak ada minuman.
 
 25.   Illaa hamiimaw wa ghassaaqaa [ghassaaqan].
 Kecuali air panas dan nanah.
 
 26.    Jazaa-aw wifaaqaa [wifaaqan].
 Sebagai balasan yang setimpal.
 
 27.    Innahum kaanuu laa yarjuuna hisaabaa [hisaaban].
 Sesungguhnya mereka selalu tidak mengharapkan perhitungan (hisab).
 
 28.  Wa kadzdzabuu bi-aayaatinaa kidzdzaabaa [kidzdzaaban].
 Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami.
 
 29.        Wa kulla syai-in ahshainaahu kitaabaa [kitaaban].
 Dan setiap sesuatu telah Kami pelihara dalam kitab.
 
 30.    Fadzuuquu falan naziidakum illaa ‘adzaabaa [‘adzaaban].
 Maka rasakanlah, dan tidak akan menambah untukmu selain siksaan.
 
 31.   Innal lil muttaqiina mafaazaa [mafaazan].
 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mempunyai kemenangan.
 
 32.   Hadaaiqa wa a’naabaa [a’naaban].
 Yaitu kebun-kebun dan anggur.

   33.    Wa kawaa’iba atraabaa [atraaban].
 Dan gadis-gadis remaja (dari bidadari) yang sebaya (seusia).
 
 34.    Wa ka’san dihaaqaa [dihaaqan].
 Dan gelas-gelas yang penuh.
 
 35.   Laa yasmaa’uuna fiihaa laghwaw walaa kidzdzaabaa [kidzdzaaban].
 Di dalamnya mereka tidak mendengar omong kosong.
 
 36.    Jazaa-am mir abbika ‘athaaan hisaabaa [hisaaban].
 Sebagai balasan dan pemberian yang cukup dari Tuhanmu.
 
 37.  Rabbissamaawaati wal ardhi wa maa bainahumar Rahmaani laa yamlikuuna minhu
khithaabaa [khithaaban].
 Tuhan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, Yang Maha Pemurah, yang mereka tidak kuasa
berbicara dengan-Nya.
 
 38.   Yauma yaquumurruuhu wal malaa-ikatushoffa laayatakallamuuna illa man
adzinalahur rahmaanu wa qaala shawaabaa [shawaaban].
 Pada hari di mana ruh dan malaikat berdiri bershaf-shaf. Yang berbicara hanyalah siapa yang diberi izin
kepadanya oleh Yang Maha Pemurah (Allah) dan dia berkata benar.
 
 39.     Dzaalikal yaumul haqqu, faman syaa-at takhadz ilaa rabbihii ma-aabaa [ma-aaban].
 Itulah hari yang hak (pasti); maka siapa yang mau niscaya ia mengambil tempat kembali kepada
Tuhannya.
 
 40.   Innaa andzarnaakum ‘adzaaban qariibay yauma yanzhurul mar-u maa qaddamat
yadaahu wa yaquulul kaafiru yaa laitanii kuntu turaabaa [turaaban].
 Sesungguhnya Kami memberikan peringatan kepadamu akan siksa yang dekat; pada hari seseorang itu
melihat apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata: “Ah, seandainya aku dahulu
menjadi tanah saja”.
 

Surat Annaazi'aat

SURAT ANNAAZI’AAT (PARA PENCABUT)
 Makkiyah, 46 ayat. Diturunkan sesudah Surat An Naba’.


 Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
 Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
 
 
 1.  Wannaazi’aati gharqaa [gharqan].
 Demi (malaikat) yang mencabut (ruh orang-orang kafir) dengan keras.
 
 2.    Wannaasyithaati nasythaa [nasythan].
 Dan (malaikat) yang mencabut (ruh orang-orang mu’min) dengan lemah lembut.
 
 3.   Wassaabihaati sabhaa [sabhan].
 Dan (malaikat) yang mengantar dengan cepat.
 
 4.  Wassaabiqaati sabqaa [sabqan].
 Dan (malaikat) yang mendahului dengan berlomba.
 
 5.  Falmudabbiraati amraa [amran].
 Dan (malaikat) yang mengatur urusan.
 
 6.   Yauma tarjufur rajifah [raajifatu].
 Pada hari itu tiupan yang pertama menggoncangkan (bumi).
 
 7.   Tatbauhar Radifah [raadifatun].
 Dia (tiupan) itu diikuti oleh tiupan yang kedua.
 
 8.    Quluubuy yauma-idziw waajifah [waajifatun].
 Pada hari itu hati (manusia) merasa takut.
 
 9.     Abshharuhaa khasyi’ah [khaasyi’atun].
 Pandangannya tunduk.
 
 10.    Yaquuluuna a-innaa lamarduuduuna fil haafirah [hafirati].
 Mereka berkata: “Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan pada kehidupan dunia.
 
 11.   A-idzaa kunnaa ‘izhaaman nakhirah [nakhiratan].
 Apakah (akan hidup lagi) manakala kami telah menjadi tulang yang hancur?”.
 
 12.  Qaaluu tilka idzan karratun khasirah [khasiratun].
 Mereka berkata: “Jika demikian, itu adalah pengembalian yang merugikan”.
 
 13.   Fainnamaa hiya zajratuw waahidah [waahidatun].
 Pengembalian itu hanyalah sekali tiupan.
 
 14.  Fa-idzaa hum bissahirah [saahirati].
 Maka tiba-tiba mereka ada di permukaan bumi.
 
 15.  Hal ataaka hadiitsu Muusaa.
 Telah sampaikah kepadamu ceritera Musa?
 
 16.  Idz naadaahu rabbuuhuu bilwadil muqaadasi Thuwaa [Thuwan].
 Ketika ia dipanggil Tuhannya di lembah suci Thuwa.
 
 17.   Idzhab ilaa Fir’auna innaahuu thaghaa.
 Pergilah kepada Fir’aun, karena sesungguhnya dia itu melampaui batas.
 
 18.   Faqul hal laka an tazakkaa.
 Dan katakan (kepadanya): “Maukah kamu untuk membersihkan diri.
 
 19.    Wa-ahdiyaka ilaa rabbika fatakhsyaa.
 Dan saya akan memimpinmu ke (jalan) Tuhanmu supaya kamu takut (kepada-Nya)”.
 
 20.     Fa-araahul aayatal kubraa.
 Lalu ia (Musa) memperlihatkan kepadanya tanda (kebenaran) yang besar.
 
 21.  Fakadzdzaba wa ‘ashaa.
 Namun ia mendustakan dan durhaka.
 
 22.    Tsumma adbara yas’aa.
 Kemudian ia (Fir’aun) berbalik (pergi) dan berusaha (menyakiti Musa).
 
 23.   Fahasyara fanaadaa.
 Maka ia (Fir’aun) mengumpulkan dan memanggil (manusia dan para tukang sihir).
 
 24.     Faqaala anaa rabbukumul a’laa.
 Dan ia berkata: “Saya adalah Tuhanmu yang tertinggi”.
 
 25.    Faakhadzahullaahu nakaalal aakhirati wal uulaa.
 Maka Allah menyiksanya dengan siksaan akhirat dan siksaan dunia.
 
 26.   Innna fii dzaalika la’ibratal limay yakhsyaa.
 Sesungguhnya dalam yang demikian itu mengandung pelajaran bagi orang yang takut (kepada Allah).
 
 27.   A-antum asyaddu khalqan amissamaa-u; banaahaa.
 Apakah kamu lebih sukar penciptaannya, ataukah langit? Dia (Allah) telah membuatnya.
 
 28. Rafa’a samkahaa fasawwaahaa.
 Dia telah meninggikan binaannya dan menyempurnakannya.
 
 29.   Wa aghthasya lailahaa wa akhraja dhuhaahaa.
 Dan Dia menjadikan gelap malamnya, dan menjadikan terang siangnya.
 
 30.     Wa ardha ba’da dzaalika dahaahaa.
 Sesudah itu dibentangkan-Nya bumi.

 31.    Akhraja minhaa maa-ahaa wa mar’aahaa.
 Dari padanya (bumi) Dia mengeluarkan airnya dan tumbuh-tumbuhannya.
 
 32.    Waljibaala arsaahaa.
 Dan terhadap gunung-gunung Dia menetapkannya.
 
 33.     Mataa’al lakum wa lian’aamikum.
 Untuk kesenangan bagimu dan binatang-binatang ternakmu.
 
 34.    Fa-idzaa jaa-atith thammatul kubraa.
 Maka apabila datang bencana besar.
 
 35.    Yauma yatadzakkarul insaanu maa sa’aa.
 Pada hari seluruh manusia teringat terhadap apa yang telah diusahakan.
 
 36.   Wa burrizatil jahiimu limay yaraa.
 Dan neraka itu diperlihatkan kepada orang yang melihat.
 
 37.   Fa-amma man thaghaa.
 Adapun orang yang melampaui batas.
 
 38.   Wa aatsaral hayaatad dunyaa.
 Dan mengutamakan kehidupan dunia.
 
 39.   Fa-innal jahiima hiyal ma’waa.
 Maka sesungguhnya neraka itulah tempatnya.
 
 40.    Wa-amma man khaafa maqaama rabbihii wa nahannafsa anil hawaa.
 Dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsu.
 
 41.   Fa-innal jannata hiyal ma’waa.
 Maka sesungguhnya sorga itulah tempatnya.
 
 42.    Yas-aluunaka ‘anis saa’ati ayyaana mursaahaa.
 Mereka bertanya kepadamu tentang Kiamat, kapankah terjadinya?
 
 43.     Fiima anta min dzikraahaa.
 Manakah kamu menyebutkannya?
 
 44.    Ilaa rabbika muntahaahaa.
 Kepada Tuhanmulah kesudahannya (kapan waktunya).
 
 45.  Innamaa anta mundziru may yakhsyaahaa.
 Karena kamu hanya pemberi peringatan kepada orang yang takut kepadanya (hari Kiamat).
 
 46.   Ka-annahum yauma yaraunahaa lam yalbatsuu illaa ‘asyiyyatan au dhuhaahaa.
 Pada hari mereka melihatnya (hari Kiamat) mereka (menganggap) seolah-olah mereka tinggal (di dunia)
hanya pada suatu sore atau paginya.
 

Surat 'Abasa

 SURAT ‘ABASA (IA BERMUKA MASAM)
 Makkiyah, 42 ayat. Diturunkan sesudah Surat An Najm.

 
 Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
 Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
 
 
 1.    ‘Abasa wa tawalla.
 Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling.
 
 2.   An jaa-ahul a’maa.
 Ketika seorang buta datang padanya.
 
 3.     Wa maa yudriika la’allahu yazzakkaa.
 Tahukah kamu, barangkali dia datang untuk mensucikan diri.
 
 4.    Au yadzdzakkaru fatanfa’ahudz dzikraa.
 Atau menerima peringatan (pelajaran) dan peringatan (pelajaran) itu berguna baginya.
 
 5.      Ammaa manis taghnaa.
 Adapun orang yang memandang dirinya kaya.
 
 6.   Fa-anta lahuu tashaddaa.
 Maka kamu (Muhammad) menghadapi (nya).
 
 7.  Wa maa ‘alaika allaa yazzakkaa.
 Dan bukan (kewajiban) atasmu manakala ia tidak mensucikannya.

 8.                  Wa ammaa man jaa-aka yas’aa.
 Adapun orang yang datang kepadamu dengan berjalan.
 
 9.                  Wa huwa yakhsyaa.
 Sedang dia takut (kepada Allah).
 
 10.              Fa anta ‘anhu talahhaa.
 Namun kamu acuh tak acuh terhadapnya.
 
 11.              Kallaa innahaa tadzkirah [tadzkiratun].
 Jangan demikian, sesungguhnya dia itu (petunjuk yang ada dalam Al Qur’an) adalah suatu peringatan.
 
 12.              Fa man syaa-a dzakarah [dzakarahuu].
 Maka barang siapa yang menghendaki niscaya dia mengingatkannya.
 
 13.              Fii shuhufim mukarramah [mukarramatin].
 Dalam lembaran-lembaran (kitab-kitab) yang dimuliakan.
 
 14.              Marfuu’atim muthahharah [muthahharatin].
 Yang ditinggikan lagi (pula) disucikan.
 
 15.    Bi aidii safarah [safaratin].
 Di tangan para utusan.
 
 16.   Kiraamin bararah [bararatin].
 Yang mulia-mulia lagi (pula) takwa.
 
 17.  Qutilal insaanu maa akfarah [u].
 Binasalah manusia itu, alangkah kafir (engkar) nya.
 
 18. Min ayyi syai-in khalaqah [u].
 Dari apakah Dia menciptakannya?
 
 19.    Min nuthfah [nuthfatin]. Khalaqahuu faqaddarah [uu].
 Dari setetes mani, Dia menciptakannya, lalu menentukannya.
 
 20. Tsummas sabiila yassarah [uu].
 Kemudian Dia memudahkan jalannya.
 
 21.   Tsumma amaatahuu fa-aqbarah [uu].
 Kemudian Dia mematikannya lalu menjadikan qubur baginya.
 
 22.     Tsumma idzaa-a ansyarah [uu].
 Kemudian apabila Dia telah menghendaki, maka Dia menghidupkannya lagi.
 
 23.   Kallaa lammaa yaqdhi maa amarah [uu].
 Jangan demikian, dia (manusia) belum menunaikan apa yang diperintahkan-Nya kepadanya.
 
 24.   Falyanzhuril insaanu ilaa tha’aamih [i].
 Maka hendaklah manusia itu memikirkan terhadap makanannya.

 25.  Annaa shababnal maa-a shabbaa [shabban].
 Sesungguhnya Kami benar-benar mencurahkan air hujan.
 
 26.              Tsumma syaqaqnal ardha syaqqaa [syaqqan].
 Kemudian Kami benar-benar membelah bumi.
 
 27.     Fa-ambatnaa fiihaa habbaa [habban].
 Maka Kami tumbuhkan biji-bijian padanya (bumi).
 
 28.  Wa ‘inabaw wa qadhbaa [qadhban].
 Dan (pohon) anggur dan sayur-mayur.
 
 29.    Wa zaituunaw wa nakhlaa [nakhlan].
 Dan (pohon) zaitun dan (pohon) kurma.
 
 30.   Wa hadaa-iqa ghulbaa [ghulban].
 Dan kebun-kebun yang baik.
 
 31.   Wafaakihataw wa abbaa [abban].
 Dan buah-buahan dan rumput-rumputan.
 
 32.   Mataa’al lakum wa li-an’aamikum.
 Untuk kesenangan bagimu, dan binatang-binatang ternakmu.
 
 33.   Fa idzaa jaa-atish shaakhkhah [shaakhhatu].
 Maka apabila datang suara yang memekakkan (hari kiamat).
 
 34.    Yauma yafirrul mar-u min akhi ih [i].
 Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya.
 
 35.   Wa ummihii wa abiih [i].
 Dan (dari) ibu bapaknya.
 
 36.   Wa shaahibatihii wa baniih [i].
 Dan (dari) isteri dan anaknya.
 
 37.   Likullim ri-im minhum yaumaidzin sya-nuy yugniih [i].
 Masing-masing orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan dirinya.
 
 38.   Wujuuhuy yauma-idzim musfirah [musfiratun].
 Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
 
 39.  Dhaahikatum mustabsyirah [mustabsyirahtun].
 Tertawa lagi (pula) gembira ria.
 
 40.   Wa wujuuhuy yauma-idzin ‘alaihaa ghabarah [ghabaratun].
 Pada hari itu ada wajah-wajah yang padanya terdapat debu (debu kehinaan).
 
 41.   Tarhaquhaa qatarah [qataratun].
 Yang tertutup oleh hitam-hitam (kehitaman).
 
 42.     Ulaa-ika humul kafaratul fajarah [fajaratun].
 Mereka itulah orang-orang kafir lagi (pula) durhaka.
 

Surat Attakwir

 
 SURAT ATTAKWIR (MERUNTUHKAN)
 Makkiyah, 29 ayat. Diturunkan sesudah Surat Al Ikhlash.

 
 Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
 Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
 
 
 1.    Idzasy syamsu kuwwirat.
 Apabila matahari diruntuhkan.
 
 2. Wa idzan nujuumun kadarat.
 Dan apabila bintang-bintang itu berantakan.
 
 3.    Wa idzal jibaalu suyyirat.
 Dan apabila gunung-gunung itu terpelanting.
 
 4.     Wa idzal ‘isyaaru ‘unththilat.
 Dan apabila unta-unta yang bunting itu dibiarkan (oleh pemiliknya).
 
 5.   Wa idzal wuhuusyu husyirat.
 Dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan.
 
 6.     Wa idzal bihaaru sujjirat.
 Dan apabila lautan itu diluapkan.
 
 7.    Wa idzan nufuusu zuwwijat.
 Dan apabila nyawa-nyawa itu dijodohkan (dikembalikan dengan tubuhnya).
 
 8.   Wa idzal mau-uudatu su-ilat.
 Dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup itu ditanyai.
 
 9.  Bi ayyi dzambinqqutilat.
 Sebab dosa apakah ia dibunuh?
 
 10.  Wa idzash shuhufu nusyirat.
 Dan ketika lembaran-lembaran (catatan amal manusia) itu dibuka.
 
 11.   Wa idzas samaa-u kusyithat.
 Dan apabila langit itu dihilangkan (dikelupas).
 
 12.   Wa idzal jahiimu su’-‘irat.
 Dan apabila Jahim itu dinyalakan.
 
 13.   Wa idzal jannatu uzlifat.
 Dan apabila surga itu didekatkan.
 
 14.   ‘Alimat nafsum maa ahdharat.
 Maka setiap orang akan mengetahui apa yang telah didatangkan (dilakukan).
 
 15.    Falaa uqsimu bil khunnas [i].
 Sungguh-sungguh Aku bersumpah dengan seluruh bintang.
 
 16.   Al jawaaril kunnas [i].
 Yang beredar lagi (pula) terbenam.
 
 17.  Wal laili idzaa ‘as’as [a].
 Demi malam apabila telah mengiringi (hampir) siang hari.
 
 18.    Wash shubhi idzaa tanaffas [a].
 Demi shubuh apabila telah terang.
 
 19.    Innahuu laqaulu rasuulin kariim [in].
 Sesungguhnya dia (Al Qur’an) benar-benar perkataan (yang dibawa) utusan yang mulia.
 
 20.  Dzii quwwatin ‘inda dzil ‘arsyi makiin [in].
 Yang mempunyai kekuatan lagi (pula) mempunyai kedudukan di sisi Pemilik ‘Arsy (Allah).
 
 21.  Muthaa’in tsamma amiin [in].
 Yang ditaati di sana, lagi (pula) dipercaya.
 
 22.   Wa maa shaahibukum bi majnuun [in].
 Dan temanmu (Muhammad) sama sekali bukanlah orang gila.
 
 23.  Wa laqad ra-aahu bil ufuqil mubiin [i].
 Dan dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk (kaki langit) yang nyata.
 
 24.  Wa maa huwa ‘alal ghaibi bi dhniim [in].
 Dan dia (Muhammad) sama sekali bukan orang yang kikir untuk menyampaikan hal-hal yang ghaib.
 
 25.    Wa maa huwa bi qauli syaithaanir rajiim [in].
 Dan dia (Al Qur’an) sama sekali bukan perkataan syaithan yang terkutuk.
 
 26.   Fa aina tadzhabuun [a].
 Maka hendak kemanakah kamu pergi?
 
 27.  In huwa ‘illaa dzikrul lil’aalamiin [a].
 Dia (Al Qur’an) itu hanyalah suatu peringatan bagi seluruh alam.
 
 28.   Liman syaa-a minkum ay yastaqiim [a].
 Yaitu bagi orang di antaramu yang mau lurus.
 
 29.     Wa maa tasyaa-uuna illaa anyasyaaallaahu rabbul ‘aalamin [a].
 Dan kamu tidak berkehendak (untuk lurus) melainkan jika dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam.

Surat Al Infithaar

SURAT AL INFITHAAR (PECAH)
 Makkiyah, 19 ayat. Diturunkan sesudah Surat An Naazi’aat.


 Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
 Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.


1.     Idzal samaa-un fatharat.
Apabila langit itu pecah.

2.  Wal idzal kawaakibun tatsarat.
Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan.

3.   Wa idzal bihaaru fujjirat.
 Dan apabila lautan itu diluapkan.
 
 4.   Wa idzal qubuuru bu’tsirat.
 Dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar.
 
 5.    ‘Alimat nafsum maa qaddamat wa akhkharat.
 Maka setiap jiwa mengetahui terhadap apa (kebaikan) yang telah dilakukan dan yang dilengahkan.
 
 6.   Yaa ayyuhal insaanu maa gharraka birabbikal kariim [i].
 Wahai manusia, apakah yang memperdayakanmu (untuk durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha
Pemurah..
 
 7. Alladzii khalaqaka fasawwaa ka fa’adalak [a].
 Yang telah menciptakanmu dan menyempurnakanmu serta menseimbangkan (kejadian) mu.
 
 8.  Fii ayyi shuuratim maa syaa-a rakkabak [a].
 Dia menyusunmu dalam bentuk apa saja yang dikehendaki-Nya.
 
 9.   Kallaa bal tukadzdzibuuna biddiin [i].
 Jangan demikian, (terpedaya untuk durhaka kepada Tuhanmu) bahkan kamu mendustakan hari
pembalasan.
 
 10. Wa inna ‘alaikum lahaafizhiin [a].
 Dan sungguh benar-benar ada penjaga-penjaga (malaikat yang menjaga) terhadapmu.
 
 11.   Kiraaman kaatibiin [a].
 Yang mulia-mulia lagi (pula) mencatat.
 
 12.   Ya’lamuuna maa taf’aluun [a].
 Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
 
 13.   Innal abraara lafii na’iim [in].
 Sesungguhnya orang-orang yang taqwa itu benar-benar berada di dalam keni’matan (surga).
 
 14.   Wa innal fujjaara lafii jahiim [in].
 Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu benar-benar berada di dalam neraka.
 
 15.   Yashlaunahaa yaumaddiin [i].
 Mereka akan memasukinya pada hari pembalasan.
 
 16.   Wa maa hum ‘anhaa bighaa-i biin [a].
 Dan mereka sama sekali tidak dapat meloloskan diri daripadanya.
 
 17.  Wa maa adraaka maa yaumuddiin [i].
 Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
 
 18.  Tsumma maa adraaka maa yaumuddiin [i].
 Kemudian, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
 
 19.   Yauma laa tamliku nafsul linafsin syai-aa [syai-an]. Wal amru yauma-idzil lillaah
[i].
 Yaitu hari di mana seseorang sedikitpun tidak dapat memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Pada
hari itu seluruh urusan dipegang Allah.