Surat Al 'Alaq

 SURAT AL ‘ALAQ (SEGUMPAL DARAH)
 Makkiyah, 19 ayat. Surat yang pertama kali diturunkan.
 

 Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
 Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
 
 1.Iqrabismi Rabbikal ladzii khalaq [a].
 Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang menjadikan.
 
 2.Khalaqal insaana min ‘alaq [in].
 Menjadikan manusia dari segumpal darah.
 
 3.Iqra wa Rabbukal akram [u].
 Bacalah, dan Tuhan-mu Yang Maha Pemurah.
 
 4.Alladzii ‘allama bil qalam [i].
 Yang mengajar dengan qalam.
 
 5. ‘Allamal insaana maa lam ya’lam.
 Dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui.
 
 6.Kallaa, innal insaana layathghaa.
 Jangan demikian (wahai orang yang ingkar) sesungguhnya manusia itu sungguh melampaui batas.
 
 7. Ar ra-aahus taghnaa.
 Manakala ia melihat dirinya kaya.
 
 8. Inna ilaa rabbikar ruj’aa.
 Sesungguhnya kembali (mu) itu kepada Tuhanmu.
 
 9. Ara-‘aital ladzii yanhaa.
 Bagaimana pendapatmu perihal orang yang mencegah.
 
 10. ‘Abdan idzaa shallaa.
 Kepada seorang hamba ketika ia shalat.
 
 11. Ara-aita in kaana alal hudaa.
 Bagaimana pendapatmu (hai orang yang ingkar) jika ia (orang yang dicegah itu) di atas kebenaran?
 
 12. Au amara bit taqwaa.
 Atau menyuruh untuk bertaqwa.
 
 13. Ara-aita in kadzdzaba wa tawallaa.
 Bagaimana pendapatmu, jika ia (orang melarang itu) mendustakan dan berpaling?
 
 14.Alam ya’lam biannallaaha yaraa.
 Apakah ia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu melihat.

  15. Kallaa la-illam yantahi lanasfa’an bin naashiyah [naashiyati].
 Jangan demikian, sungguh jika ia tidak menghentikan (tindakannya), sungguh kami renggut
ubun-ubunnya.
 
 16. Naashiyatin kaadzibatin khaathi-ah [khaathi-atin].
 Yaitu ubun-ubun orang yang berdusta dan bersalah.

 17. Fal yad’u naadiyah [u].
 Maka agar ia memanggil komplotannya.
 
 18. Sanad’uz zabaaniyah [zabaaniyata].
 Akan kami panggilkan Zabaniyah.
 
 19. Kalla laa tuthi’hu was jud waqtarib.
 Jangan demikian, janganlah kamu mentaatinya; Dan sujud dan mendekatkan dirilah kamu (kepada
Tuhan).