Surat Al Bayyinah


 SURAT AL BAYYINAH (KETERANGAN)
 Madaniyah, 8 ayat. Diturunkan sesudah Surat Ath Thalaq.
 
Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

 
 1.  Lam yakunil ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina munfakkiina
hattan ta tiyahumul bayyinah.
 Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kepercayaan
mereka), sehingga datang keterangan yang nyata kepada mereka.
 
 2.  Rasuulum minallahi yatluu shuhu fam muthahharah [muthahharatan].
 (yaitu) Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran suci (ayat-ayat suci).
 
 3.  Fihaa kutubun qayyimah [qayyimatun].
 Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang berharga.
 
 4.  Wa maa tafarraqal ladziina uutul kitaaba illa mimba’di maa jaa athumul bayyinah.
 Dan orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) tidak berpecah belah, kecuali sesudah
datang kepada mereka keterangan yang nyata.
 
 5. Wa maa umiruu illaa liya’budullaaha mukhlishiina lahuddiina hunafaa-a wa yuqiimush
shalaata wa yu’tus zakaata wa dzaalika diinulqayyimah (qayyimati).
 Mereka hanya disuruh untuk menyembah Allah dengan meng-ikhlaskan agama kepada-Nya secara lurus
dan agar mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus.
 
 6. Innal ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina fii naari jahannama
khaalidiina fihaa, ulaa-ikahum syarrul bariyyah [bariyyati].
 Sesungguhnya orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang musyrik, (masuk) dalam neraka jahanam
dengan kekal di dalamnya, mereka itulah sejelek-jelek makhluk.
 
 7.  Innal ladziina aamanu wa’amilush shaalihati ulaa-ika hum khairul bariyyah
[bariyyati].
 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan-kebaikan (amal shalih) mereka
itulah sebaik-baik makhluk.

 8.   Jazaa-uhum ‘inda rabbihim jannaatu ‘adnin tajrii min tahtihal anhaaru khaalidiina
fiihaa abadaa, radhiyallaahu’anhum waradhuu ‘anhu dzaalika liman khasyiyarabbah [u].
 Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga ‘Adn yang di bawahnya mengalir sungai-sungai,
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridla terhadap mereka dan mereka ridla kepada-Nya.
Itu adalah bagi orang yang takut kepada Tuhannya.