Surat An Naba

 SURAT AN NABA (BERITA)
 Makkiyah, 40 ayat. Diturunkan sesudah Surat Al Ma’arij.
 

 Bismillahir Rahmaanir Rahiim.
 Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
 
 
 1.     ‘Amma yatasaa-aluun [a].
 Tentang apakah mereka saling bertanya?
 
 2.    ‘Anin naba-il ‘azhiim [i].
 Tentang satu berita besar.
 
 3.   Alladzii hum fiihi mukhtalifuun [a].
 Yang tentang itu mereka berselisih.
 
 4.     Kallaa saya’lamuun [a].
 Jangan demikian, sebentar lagi mereka akan mengetahui.
 
 5.    Tsumma kallaa saya’lamuun [a].
 Kemudian jangan demikian, sebentar lagi mereka akan mengetahui.
 
 6.     Alam naj’alil ardha mihaadaa [mihaadan].
 Bukankah Kami jadikan bumi sebagai hamparan?
 
 7.    Wal-jibaala autaadaa [autaadan].
 Dan gunung-gunung sebagai pasak?

 8.   Wa cholaknakum azwaajaa [azwaajan].
 Dan Kami telah menjadikan kamu berjodoh-jodoh (berpasangan).
 
 9.    Waja’alnaa naumakum subaataa [subaatan].
 Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat.
 
 10.   Waja’alnal laila libaasaa [libaasan].
 Dan Kami jadikan malam itu sebagai pakaian.
 
 11.  Waja’alnan nahaara ma’aasyaa [ma’aasyan].
 Dan Kami jadikan siang itu sebagai waktu mencari penghidupan.
 
 12.    Wabanainaa fauqakum sab’an syidaadaa [syidaadan].
 Dan Kami bangun di atasmu tujuh (langit) yang kokoh.
 
 13.   Wa ja’alnaa siraajaw wahhaajaa [wahhaajan].
 Dan Kami jadikan pelita yang bersinar.
 
 14.     Wa anzalnaa minal mu’shiraati maa-an tsajjaajjaa [tsajjaajan].
 Dan Kami turunkan air yang tercurah dari awan.
 
 15.   Linukhrija bihii habbaw wa nabaataa [nabaatan].
 Untuk Kami tumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dengannya (air itu).

   16.   Wa jannaatin alfaafaa [alfaafan].
 Dan kebun-kebun yang lebat.
 
 17.    Inna yaumal fashii kaana miiqaataa [miiqaatan].
 Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditentukan.
 
 18.    Yauma yunfakhu fishshuuri fata’tuuna afwaajaa [afwaajan].
 Pada hari sangkala itu ditiup, maka kamu datang berbondong-bondong.
 
 19.  Wafutihatis samaa-u fakaanat abwaabaa [abwaaban].
 Dan langit dibuka, maka menjadi berpintu-pintu.
 
 20.   Wasuyyiratil jibaalu fakaanat saraabaa [saraaban].
 Dan gunung-gunung itu dirobohkan maka menjadi fatamorgana.
 
 21.     Inna jahannama kaanat mirshaadaa [mirshaadan].
 Sesungguhnya Jahannam adalah tempat penantian (orang-orang kafir).
 
 22.   Lithhaaghiina ma-aabaa [ma-aaban].
 Lagi (pula) menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang durhaka.
 
 23.    Laabitsiina fiiha ahqaabaa [ahqaaban].
 Mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama.
 
 24.   Laa yadzuuquuna fiihaa bardaw walaa syaraabaa [syaraaban].
 Di dalamnya mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak ada minuman.
 
 25.   Illaa hamiimaw wa ghassaaqaa [ghassaaqan].
 Kecuali air panas dan nanah.
 
 26.    Jazaa-aw wifaaqaa [wifaaqan].
 Sebagai balasan yang setimpal.
 
 27.    Innahum kaanuu laa yarjuuna hisaabaa [hisaaban].
 Sesungguhnya mereka selalu tidak mengharapkan perhitungan (hisab).
 
 28.  Wa kadzdzabuu bi-aayaatinaa kidzdzaabaa [kidzdzaaban].
 Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami.
 
 29.        Wa kulla syai-in ahshainaahu kitaabaa [kitaaban].
 Dan setiap sesuatu telah Kami pelihara dalam kitab.
 
 30.    Fadzuuquu falan naziidakum illaa ‘adzaabaa [‘adzaaban].
 Maka rasakanlah, dan tidak akan menambah untukmu selain siksaan.
 
 31.   Innal lil muttaqiina mafaazaa [mafaazan].
 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mempunyai kemenangan.
 
 32.   Hadaaiqa wa a’naabaa [a’naaban].
 Yaitu kebun-kebun dan anggur.

   33.    Wa kawaa’iba atraabaa [atraaban].
 Dan gadis-gadis remaja (dari bidadari) yang sebaya (seusia).
 
 34.    Wa ka’san dihaaqaa [dihaaqan].
 Dan gelas-gelas yang penuh.
 
 35.   Laa yasmaa’uuna fiihaa laghwaw walaa kidzdzaabaa [kidzdzaaban].
 Di dalamnya mereka tidak mendengar omong kosong.
 
 36.    Jazaa-am mir abbika ‘athaaan hisaabaa [hisaaban].
 Sebagai balasan dan pemberian yang cukup dari Tuhanmu.
 
 37.  Rabbissamaawaati wal ardhi wa maa bainahumar Rahmaani laa yamlikuuna minhu
khithaabaa [khithaaban].
 Tuhan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, Yang Maha Pemurah, yang mereka tidak kuasa
berbicara dengan-Nya.
 
 38.   Yauma yaquumurruuhu wal malaa-ikatushoffa laayatakallamuuna illa man
adzinalahur rahmaanu wa qaala shawaabaa [shawaaban].
 Pada hari di mana ruh dan malaikat berdiri bershaf-shaf. Yang berbicara hanyalah siapa yang diberi izin
kepadanya oleh Yang Maha Pemurah (Allah) dan dia berkata benar.
 
 39.     Dzaalikal yaumul haqqu, faman syaa-at takhadz ilaa rabbihii ma-aabaa [ma-aaban].
 Itulah hari yang hak (pasti); maka siapa yang mau niscaya ia mengambil tempat kembali kepada
Tuhannya.
 
 40.   Innaa andzarnaakum ‘adzaaban qariibay yauma yanzhurul mar-u maa qaddamat
yadaahu wa yaquulul kaafiru yaa laitanii kuntu turaabaa [turaaban].
 Sesungguhnya Kami memberikan peringatan kepadamu akan siksa yang dekat; pada hari seseorang itu
melihat apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata: “Ah, seandainya aku dahulu
menjadi tanah saja”.
 

1 comment:

Anonymous said...

pada ayat 17, tertulis yaumal fashii, seharusnya yaumal fashli